Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo

Dù nhiều nhà tâm lý mô tả đa số blogger là những “tâm hồn tuyệt vọng đang trong hành trình tìm kiếm lẽ sống cho cuộc đời vô nghĩa của họ”, một kết quả nghiên cứu gần đây lại chứng tỏ điều ngược lại. Blog đang trở nên quá phổ biến khiến các chuyên giaContinue reading “Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo”

ZCS 5.0.7 Available for Download

Greetings, Zimbra Collaboration Suite version 5.0.7 is now available for download. We recommend all of you upgrade at this time. You may download it at the Zimbra web site ZCS 5.0.7 contains many important enhancements and bug fixes, including: Users can now set up audible or visual alerts to be notified when new email messagesContinue reading “ZCS 5.0.7 Available for Download”