Email tròn 50 tuổi <3

Có thể bạn chưa biết, phần mềm Email đầu tiên được Ray Samuel Tomlinson, sinh ngày 23/4/1941 mất ngày 5/3/2016, một lập trình viên máy tính tiên phong người Mỹ, phát triển chạy trên mạng ARPNET, tiền thân của Internet ngày nay, vào năm 1971. Đó là hệ thống đầu tiên cho phép gửi thưContinue reading “Email tròn 50 tuổi <3"

Configure Postfix for authenticated Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Postfix can be configured to relay mail for users at remote locations with a valid username and password combination. Following this guide will allow Authenticated SMTP and passwords to be sent in plain text. A secure transport layer should be implemented to ensure that usernames and passwords can not be eavesdropped while in transit. AuthenticatedContinue reading “Configure Postfix for authenticated Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”