Email tròn 50 tuổi <3

Có thể bạn chưa biết, phần mềm Email đầu tiên được Ray Samuel Tomlinson, sinh ngày 23/4/1941 mất ngày 5/3/2016, một lập trình viên máy tính tiên phong người Mỹ, phát triển chạy trên mạng ARPNET, tiền thân của Internet ngày nay, vào năm 1971. Đó là hệ thống đầu tiên cho phép gửi thưContinue reading “Email tròn 50 tuổi <3"

Removing mails spam-scored over 10

I am using SpamAssassin 3.1.x on Linux. Now, all mails with spam score over five (5) are marked as spams (so simple configuration). Further more, I would like to remove permanently all mails with score over ten (10). Here is content of /etc/procmailrc to do that: DROPPRIVS=yes MAX_SCORE=10.00 MIN_SCORE=5.00 :0fw | /usr/bin/spamc :0 * ^X-Spam-Status:.*score=\/[0-9\.]+Continue reading “Removing mails spam-scored over 10”