HDD Sizing for a Zimbra system

Đây là một bảng ví dụ tính lượng đĩa cứng cần thiết cho một hệ thống Zimbra Mail (Dựa trên giả định hệ thống có 1,000 người dùng, mỗi người dùng khoảng 500MB) Dữ liệu người dùng: 1,000 users with 500 MB = 500 GB Dữ liệu MySQL: 5% * 500 GB (dữ liệu ngườiContinue reading “HDD Sizing for a Zimbra system”

10 điều có thể bạn chưa biết về Asterisk

Nếu bạn vẫn đang sử dụng hệ thống thoại từ thế kỷ trước, bạn có thể chưa biết những hệ thống thoại trên Asterisk ngày nay có thể làm được những gì. Còn nếu bạn đang sử dụng Asterisk, những vấn đề này có thể giúp bạn tận dụng tối đa khả năng của hệContinue reading “10 điều có thể bạn chưa biết về Asterisk”