HDD Sizing for a Zimbra system

Đây là một bảng ví dụ tính lượng đĩa cứng cần thiết cho một hệ thống Zimbra Mail
(Dựa trên giả định hệ thống có 1,000 người dùng, mỗi người dùng khoảng 500MB)

  • Dữ liệu người dùng: 1,000 users with 500 MB = 500 GB
  • Dữ liệu MySQL: 5% * 500 GB (dữ liệu người dùng): 25 GB
  • Chương trình chạy Zimbra: 10 GB
  • Zimbra logs: 50 GB
  • Zimbra indexes: 25% * 500GB (dữ liệu người dùng) = 125 GB
  • Tổng sử dụng: 500 + 25 + 10 + 50 + 125 = 710 GB
  • Sao lưu: 160 % of Tổng sử dụng: 710 * 160% = 1,136 GB
  • TỔNG CỘNG: 710 + 1,136 = 1,846 GB ~2TB

Published by admin

I am Phuong, the blog master at iWay :)