Từ điển tiếng Việt với StarDict

StarDict là dự án mã mở phát triển phục vụ mục tiêu tra cứu từ điển các loại, có sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong việc hoàn thiện danh mục từ, ngữ nghĩa.

Hiện tại, phiên bản tiếng Việt đã có các từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Đức-Việt, Việt-Đức, Nga-Việt, Nauy-Việt và từ điển từ vựng, ngôn ngữ tiếng Việt.

StarDict được xây dựng chạy trên cả Linux và Windows.

Để cài đặt trên Linux, mà cụ thể là hệ Fedora Core 9 chúng ta đang sử dụng, thực hiện theo các bước sau:

  1. Cài đặt phần mềm StarDict: yum install stardict
  2. Cài đặt bộ từ điển tiếng Việt tải về từ http://stardict.sourceforge.net/Dictionaries_misc.php

Bộ dữ liệu từ điển tiếng Việt hiện đã được download về lưu tại: OpenSource/utilities/stardict

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu cần trợ giúp.