Bộ Chính trị vận động người Việt dùng hàng Việt

Một tin vui nữa đến với cộng đồng nguồn mở và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở:

—–

Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang vừa ký ban hành văn bản thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong đó nêu rõ, trước yêu cầu đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Mục đích của cuộc vận động là phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cuộc vận động sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động, làm người tiêu dùng trong nước và ngoài nước nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị – xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh.

Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế, chính sách bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với các quy định của WTO… Hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số hoạt động và tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế.

Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động ở hai cấp: cấp trung ương; cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Tổ chức phát động cuộc vận động vào tháng 8/2009. Định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết; từ 3-5 năm tiến hành tổng kết cuộc vận động.

—–

Lời bình:

Có thể nói rằng đây là một tin rất vui với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở bởi lẽ nếu so sánh với việc mua bản quyền phần mềm (thực chất là nhập khẩu phần mềm của nước ngoài về dùng), việc ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở kèm theo mua dịch vụ hỗ trợ là một hành động rất thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp cả nước hưởng ứng cuộc vận động này. Tiền thực tế, thay vì chuyển cho nhà sản xuất phần mềm nước ngoài, được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp trong nước.

Hy vọng rằng đây sẽ là một động lực đưa Việt Nam ta tiến những bước dài trên con đường khẳng định tiềm năng, giá trị thực của con người, đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học – công nghệ.