Ngày hội TỰ DO PHẦN MỀM – Software Freedom Day – Journée mondiale pour la Liberté des logiciels

More information to come in this page Ngày hội TỰ DO PHẦN MỀM 2009 tại Hà Nội


Ngày Hội Tự do Phần mềm (SFD) nhằm quảng bá việc sử dụng Phần mềm Tự do mã nguồn mở (FOSS) khắp thế giới. Mục đích chủ yếu của ngày SFD là nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng người dùng về những thuận lợi sẽ được mang lại nếu ứng dụng những phần mềm tự do mã nguồn mửo có chất lượng cao trong ngành giáo dục, chính phủ, tại cơ quan, tại nhà, v.v., nói chung là ở khắp mọi nơi ! Nếu như tổ chức phi lợi nhuận Software Freedom International phối hợp sự kiện SFD ở quy mô toàn cầu, đặc biệt bằng cách gửi các dụng cụ giúp các nhóm địa phương tuyên truyền cho ngày SFD, việc tổ chức ngày SFD thực tế được giao cho các nhóm người tình nguyện đã tập hợp để tổ chức ngày SFD tại địa phương của mình một cách tự do và chủ động.

Ngày Hội Tự do Phần mềm SFD 2009 sẽ diễn ra khắp thế giới vào ngày 19 tháng 09/2009. Các bạn có thể tham khảo chương trình của Ngày SFD2009 tại Hà Nội đang được xây dựng.

Bạn có thể tham khảo chương trình của ngày SFD 2007 ở đây, và của ngày SFD 2008 ở đây.


Software Freedom Day (SFD) is a worldwide celebration of Free and Open Source Software (FOSS). Our goal in this celebration is to raise public awareness of the benefits of using high quality FOSS in education, in government, at home, and in business – in short, everywhere! The non-profit company Software Freedom International provides guidance in organizing SFD, but volunteer teams around the world organize their own SFD events to impact their own to represent the LUG.

2009’s SFD event (http://www.softwarefreedomday.org/) will take place worldwide on Sat. 19th September, 2009.

The program of the SFD 2009 can be found here.


La Journée pour la Liberté des logiciels (SFD) est une célébration des logiciels libres et à source ouverte qui a lieu dans le monde entier. Le but de cette célébration est de sensibiliser le public aux avantages que peut procurer l’utilisation des logiciels libres de haute qualité dans le monde de l’éducation, au gouvernement, au travail, à domicile, etc., en bref : partout ! Une coordination globale est faite par l’association à but non lucratif Software Freedom International, mais ce sont des équipes de volontaires qui organisent localement la célébration de la Journée SFD à leur propre manière et de façons diverses.

La Journée SFD 2009 aura lieu cette année le 19 septembre 2009. Vous pouvez voir le programme en construction de la Journée SFD 2009 à Hanoï en cliquant ici.