Chuyển Zimbra sang máy chủ mới

Zimbra có thể dễ dàng chuyển từ máy chủ cũ sang máy chủ mới qua các bước sau:

 1. Kiểm tra để đảm bảo zimbra user trên máy chủ cũ có userid = 500:
  getent password
 2. Kiểm tra tương tự với postfix user (userid = 501)
 3. Stop Zimbra services trên máy chủ Cũ bằng lệnh (với user zimbra):
  zmcontrol stop
 4. Tar thư mục /opt/zimbra trên máy cũ:
  tar czvf zimbra-backup.tar.gz /opt/zimbra
 5. Cài đặt máy chủ mới cùng OS version, arch, cùng các thông số mạng (IP, hostname…)
 6. Download bản Zimbra cùng version với bản trên máy cũ (xem kỹ từng số trong version, cùng arch i386 hoặc x86_64)
 7. Cài Zimbra trên máy mới (có thể đặt các password bất kỳ)
 8. Stop Zimbra services trên máy chủ Mới bằng lệnh (với user zimbra):
  zmcontrol stop
 9. Đổi tên thư mục mới cài đặt /opt/zimbra thành /opt/zimbra.new
 10. Copy file zimbra-backup.tar.gz về máy chủ Mới
 11. Gỡ nén file zimbra-backup.tar.gz vào thư mực /opt/zimbra
  tar xzvf zimbra-backup.tar.gz
 12. Start Zimbra services trên máy chủ Mới bằng lệnh (với user zimbra):
  zmcontrol start

Kiểm tra lại mọi hoạt động 1 lần cuối.