Đánh giá khả năng phát triển của một dự án PMTDNM

Tính đến thời điểm này, có tới trên dưới 400,000 dự án phần mềm tự do nguồn mở trên toàn thế giới, và nhiều dự án mới được phát sinh mỗi ngày; từ những dự án thu hút hàng ngàn, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lập trình viên, tới những dự án chỉ với duy nhất 1 người phát triển. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xác định được tiềm năng phát triển, hướng tới thành công của một dự án PMTDNM (không phân biệt dự án lớn/nhỏ, dự án mới/lâu năm…). Một trong các phương pháp được sử dụng nhiều nhất là phương pháp “Tính chỉ số khả năng một dự án PMTDNM đang trên con đường dẫn tới Thất bại – Points of FAIL”.

Bài viết này đề cập đến phương pháp này cùng chi tiết về cách tính điểm PoF (Points of FAIL) cho một dự án PMTDNM. PoF càng lớn nghĩa là dự án càng đang tiến gần đến điểm “Chết”.Trên thực tế, mục đích chính của hệ thống tính điểm PoF là chỉ ra các điểm chưa tốt của dự án PMTDNM, khuyến khích mỗi dự án tự điều chỉnh nhằm đi đến mục tiêu thành công cuối cùng. Các thuộc tính được xem xét cho một dự án cùng PoF cho mỗi thuộc tính bao gồm:

Tổng độ lớn mã nguồn (Size):

 • Nếu độ lớn mã nguồn của dự án >100MB: +5 PoF
 • Nếu mã nguồn nén lại vẫn có độ lớn >100MB: +5 PoF

Hệ thống quản lý mã nguồn (Source Control):

 • Không có hệ thống quản lý mã nguồn công khai (VD: cvs, svn, bzr, git, hg…): +10 PoF
 • Có hệ thống quản lý mã nguồn công khai, nhưng:
  • không có web viewer: +5 PoF
  • không có tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người mới: +5 PoF
  • hệ thống quản lý mã nguồn tự tạo: +30 PoF
  • trên thực tế, không được sử dụng: +50 PoF

Dịch từ mã nguồn (Building From Source):

 • Không có tài liệu hướng dẫn dịch từ mà nguồn: +20 PoF
 • Có tài liệu nhưng không chính xác: +10 PoF
 • Mã nguồn được cấu hình bằng một shell script tự viết bằng tay: +10 PoF
 • Mã nguồn được cấu hình bằng cách sửa trực tiếp vào tệp cấu hình: +20 PoF
 • Mã nguồn được cấu hình bằng cách sửa thủ công vào các tệp header: +30 PoF
 • Mã nguồn không cấu hình được trước khi dịch: +50 PoF
 • Mã nguồn được dịch bằng công cụ khác, không phải GNU Make: +10 PoF
 • Mã nguồn được dịch bằng công cụ nguồn đóng: +50 PoF
 • Mã nguồn được dịch bằng công cụ tự tạo: +100 PoF

Gói kèm (Bundling):

 • Mã nguồn chỉ phát hành với các dự án khác mà nó phụ thuộc vào: +20 PoF
 • Mã nguồn không thể dịch riêng nếu không dịch mã gói kèm trước: +10 PoF
 • Mã gói kèm đã bị chỉnh sửa: +40 PoF

Thư viện (Libraries):

 • Chương trình chỉ dịch ra thư viện tĩnh (static libraries): +20 PoF
 • Chương trình có thể dịch ra thư viện chia sẻ (shared libraries) nhưng không đánh phiên bản: +20 PoF
 • Không cố gắng sử dụng các thư viện hệ thống (system libraries) sẵn có: +20 PoF

Cài đặt hệ thống (System Install):

 • Chương trình cố gắng cài đặt vào thư mục /opt hoặc /usr/local: +10 PoF
 • Không có “make install”: +20 PoF
 • Chương trình không hoạt động ngoài thư mục mã nguồn: +30 PoF

Các “dị điểm” trong mã nguồn (Code Oddities):

 • Mã nguồn sử dụng dấu xuống dòng kiểu Windows (“DOS format” files): +5 PoF
 • Mã nguồn phụ thuộc vào một tính năng cụ thể của chương trình dịch: +20 PoF
 • Mã nguồn phụ thuộc vào một lỗi cụ thể của chương trình dịch: +50 PoF
 • Mã nguồn phụ thuộc vào bất cứ thứ gì trong bộ Microsoft Visual Studio: +100 PoF

Giao tiếp (Communication):

 • Dự án không có thông báo phát hành trên nhóm thư (mailing list): +5 PoF
 • Dự án không có nhóm thư: +10 PoF
 • Dự án không có trình quản lý lỗi (bug tracker): +20 PoF
 • Dự án không có website: +50 PoF
 • Là một dự án ảo (vaporware) trên Sourceforge: +100 PoF

Phát hành (Releases):

 • Dự án không thực hiện phát hành theo phiên bản tuần tự (Major, Minor): +10 PoF
 • Dự án không thực hiện phát hành theo phiên bản: +20 PoF
 • Dự án không có phát hành: +50 PoF
 • Dự án chỉ phát hành dưới dạng một file gắn kèm một bài viết trên diễn đàn/website: +100 PoF
 • Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng .zip: +5 PoF
 • Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng OSX .zip: +10 PoF
 • Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng .rar: +20 PoF
 • Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng .arj: +50 PoF
 • Bản phát hành chỉ dưới khuôn dạng nén tự tạo: +100 PoF
 • Bản phát hành giải nén không vào thư mục riêng chứa số hiệu phiên bản (e.g. glibc-2.4.2/): +10 PoF
 • Bản phát hành giải nén không vào thư mục riêng (e.g. glibc/): +25 PoF
 • Bản phát hành giải nén vào một thư mục con mức sâu (e.g. home/johndoe/glibc-svn/tarball/glibc/src/): +50 PoF

Lịch sử (History):

 • Chương trình được rẽ nhánh từ một dự án khác: +10 PoF
 • Các lập trình viên chính không tham gia dự án cha (trong trường hợp rẽ nhánh): +50 PoF
 • Là phần mềm nguồn đóng trước khi nguồn mở hóa:
  • 1-2 năm: +10 PoF
  • 3-5 năm: +20 PoF
  • 6-10 năm: +30 PoF
  • trên 10 năm: +50 PoF

Giấy phép (Licensing):

 • Giấy phép không được ghi trong từng tệp mã: +10 PoF
 • Mã nguồn tự thân chứa sự không tương thích của các giấy phép: +20 PoF
 • Mã nguồn không có thông báo về mục đích của giấy phép: +30 PoF
 • Mã nguồn không bao gồm một bản sao toàn văn giấy phép: +50 PoF
 • Mã nguồn không nêu rõ giấy phép: +100 PoF

Tài liệu (Documentation):

 • Chương trình không có lịch sử thay đổi (changelog): +10 PoF
 • Chương trình không kèm theo bất cứ tài liệu nào: +20 PoF
 • Không công bố bất cứ tài liệu nào trên website: +30 PoF

Chỉ số tổng hợp (FAIL METER):

 • 0 PoF: Hoàn hảo! Các chỉ số đều hướng tới thành công!
 • 5-25 PoF: Bạn đang làm tốt, nhưng hoàn toàn có thể tốt hơn.
 • 30-60 PoF: Bạn làm chưa tốt. Cần cải tiến.
 • 65-90 PoF: Bạn làm rất không tốt. Cần thay đổi sớm (theo các chỉ số bị cộng điểm cao ở trên).
 • 95-130 PoF: Con tàu sắp chìm rồi!
 • 135+ PoF: Dự án đã hoàn toàn thất bại.

Còn chần chờ gì nữa, hãy thử nhẩm tính PoF của dự án PMTDNM của bạn! 🙂

Nguồn: http://www.theopensourceway.org/