The first APAC Ambassadors FAD for annual budget planning

We have finished the first ever FAD for APAC Ambassadors for annual budget planning in Phnom Penh at the last weekend. As other participants like Sirko or Siddesh wrote some nice summary reports (day 0, 1 and 2), I would not like to repeat those more. Instead of those, I would like to tell youContinue reading “The first APAC Ambassadors FAD for annual budget planning”

MHST 2014 – vẫn lối mòn cũ

Nhân sự kiện cuộc thi MHST 2014 khép lại và các giải được công bố chính thức, xin được có vài lời nhận xét với hy vọng BTC sẽ lắng nghe, điều chỉnh và hoàn thiện qui chế cũng như cách thức tổ chức để có được những mùa thi hiệu quả, đúng với mụcContinue reading “MHST 2014 – vẫn lối mòn cũ”