Document Freedom Day DFD

26 March: A global day for document liberation Sign up your DFD team today! The Document Freedom Day (DFD) is a global day for Document Liberation with grassroots action for promotion of Free Document Formats and Open Standards in general. The DFD was initiated and is supported by a group of organisations and companies, including,Continue reading “Document Freedom Day DFD”

Làm gì để một ngày có 25 giờ?

Một ngày có 24 giờ nhưng chúng ta phải hoàn thành rất nhiều việc, và hơn nữa là phải hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Nếu bạn có thể “chiếm lại” một giờ đồng hồ bạn đã lãng phí ở đâu đó và biến nó thành thời gian làm việc hiệu quả, thìContinue reading “Làm gì để một ngày có 25 giờ?”