Upgrade Fedora Core 9 to 10 using yum

Chào mọi người,

Fedora Core 10 đã chính thức được phát hành.

Hiện tại, iWay cũng đã download LiveCD, full install DVD và tạo local repositories cho FC10.

Mọi người có thể upgrade từ FC9 hiện tại lên FC10 mới với nhiều tính năng cập nhật theo các bước sau:

 1. Nếu đang dùng bản OpenOffice 3.0 cài riêng thì nên remove trước:
 2. yum remove openoffice.org3* ooobasis3*

 3. Disable các 3rd-party repositories
 4. Vào thư mục /etc/yum.repos.d đổi tên tất cả file .repo thành .repo.bak trừ 2 files fedora.repolocal.repo

 5. Cài đặt yum-fastestmirror:
 6. yum -y install yum-fastestmirror

 7. Clean  hết yum cache:
 8. yum clean all

 9. Cài gói fedora-release-* cho phiên bản 10 mới:
 10. rpm -Uvh http://mirror.iwayvietnam.com:9090/yum/base/10/i386/fedora-release-10-1.noarch.rpm http://mirror.iwayvietnam.com:9090/yum/base/10/i386/fedora-release-notes-10.0.0-1.noarch.rpm

 11. Đảm bảo phiên bản mới không bị save dưới tên file .rpmnew:
 12. ll /etc/yum.repos.d/*.rpmnew

  Note: lệnh này phải không show ra file nào.

 13. Sửa repository “updates-newkey” về “updates”:
 14. Sửa file: /etc/yum.repos.d/local.repo

  Dòng: baseurl=http://mirror.iwayvietnam.com:9090/yum/updates/$releasever/$basearch.newkey/

  Thành: baseurl=http://mirror.iwayvietnam.com:9090/yum/updates/$releasever/$basearch/

 15. Upgrade các gói quan trọng trước:
 16. yum -y update rpm\* yum\* glibc\*

 17. Upgrade tất cả các packages:
 18. yum -y upgrade

  Note: yum có thể sẽ phải tự download một số gói chưa có trong local repositories nên tiến trình có thể hơi chậm tại những điểm đó. Tuỳ theo tốc độ kết nố, tiến trình upgrade có thể kéo dài khoảng 1-2 hours. Trong trường hợp thấy tốc độ kết nối hiện hành quá thấp (dưới 10Kbps) có thể nhấn Ctrl+C 1 lần để yum tự chọn lại mirror khác nhanh hơn (2 lần sẽ là dừng yum, phải chạy lại lệnh upgrade).

  Trong quá trình upgrade, có thể sử dụng máy tính bình thường, nhưng nhớ không được reboot hoặc làm bất cứ việc gì làm dừng quá trình upgrade; đặc laptops chú ý cắm điện phòng trường hợp hết pin.

  Đây là thời gian bạn có thể thư giãn, uống ly cà phê, hay chơi 1 séc bóng bàn 🙂

 19. Đảm bảo các gói cần thiết đã được cài đặt:
 20. yum groupupdate Base
  yum grouplist

 21. Cài đặt boot loader mới:
 22. Xem BOOTDEVICE: df -h /boot
  Lấy thông tin BOOTDEVICE là Filesystem (e.g. /dev/sda3) bỏ phần số đi (e.g. /dev/sda)
  Cài đặt: /sbin/grub-install BOOTDEVICE

 23. Reset thứ tự ưu tiên các init scripts:
 24. cd /etc/rc.d/init.d; for f in *; do /sbin/chkconfig $f resetpriorities; done

 25. Check xem còn gói nào chưa được nâng cấp:
 26. package-cleanup --orphans

 27. Reboot
 28. Nếu ở bước 1 đã remove OpenOffice 3.0 thì bây giờ là lúc cài đặt lại:
 29. yum -y install openoffice.org*

 30. Và update các gói phần mềm mới nhất:
 31. yum -y update

Fedora Core 10 đã sẵn sàng chờ bản trải nghiệm.

Enjoy it!