Đạo làm giàu của người Việt qua con mắt nhà sử học

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, tinh thần dân tộc cũng là một phần của “đạo làm giàu”, và thể thể hiện trước hết trong sự cạnh tranh. Dưới đây là một phần bài viết của ông về đạo kinh doanh của người Việt. Giới sử học Việt Nam vẫn cho rằng, xãContinue reading “Đạo làm giàu của người Việt qua con mắt nhà sử học”