Giảm IO load, tăng tốc đọc/ghi dữ liệu trên Linux Desktops

Hiện các thiết lập mặc định của file system trong Linux hướng đến tính toàn vẹn dữ liệu hơn là tốc độ, do vậy việc sử dụng đối với các hệ thống thiếu RAM, cần sử dụng nhiều swap, sẽ bị chậm đi. Đối với một hệ thống Linux desktop thì yếu tố tương tác quan trọng hơn số dữ liệu được throughput trong một giây.

Chúng ta có thể thực hiện một số điều chỉnh tham số sau để giảm IO load, đảm bảo tốc độ tương tác với hệ thống trong mọi điều kiện:

  1. Chỉnh sửa file /etc/grub.conf, trong phần tham số khởi động kernel:
    kernel /vmlinuz-2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet elevator=anticipatory rootflags=data=writeback
  2. Chỉnh sửa file /etc/fstab, thêm tham số “noatime” vào sau tham số “default“.
    /dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults,noatime 1 1
  3. Reboot.