Giảm IO load, tăng tốc đọc/ghi dữ liệu trên Linux Desktops

Hiện các thiết lập mặc định của file system trong Linux hướng đến tính toàn vẹn dữ liệu hơn là tốc độ, do vậy việc sử dụng đối với các hệ thống thiếu RAM, cần sử dụng nhiều swap, sẽ bị chậm đi. Đối với một hệ thống Linux desktop thì yếu tố tương tácContinue reading “Giảm IO load, tăng tốc đọc/ghi dữ liệu trên Linux Desktops”