Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông số 07/2008/CT-BTTTT – ngày 30/12/2008 – về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước

Đây thực sự là cơ hội tốt (tốt nhất từ trước đến nay), tạo môi trường cho PMTDNM và các công ty chuyên cung cấp dịch vụ phát triển.

Toàn văn chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT

Nguồn: http://www.mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp?LawDoc_ID=1135892